Warunki korzystania

Ogólne Warunki Świadczenia Usługi Sexydate określają zasady korzystania z serwisu seksownarandka.pl (zwanego dalej „Sexydate”), obsługiwanego przez: info@sexydate.world

Po użyciu Klient oświadcza i zapewnia, że przeczytał i zaakceptował Warunki ogólne. Warunki ogólne stanowią tym samym integralną część umowy. Warunki ogólne obowiązują wszystkich klientów, również tych, którzy korzystają z Serwisu Sexydate poza terytorium Polski.

Korzystać z Serwisu Sexydate mogą osoby, które ukończyły 18 lat.

1. Przedmiot umowy

(1) Przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Klientem a Serwisem Sexydate mogą być zarówno świadczenia nieodpłatne, jak i odpłatne. Przed skorzystaniem ze świadczenia odpłatnego Klient informowany jest, że dane świadczenie jest odpłatne oraz jaki jest jego koszt.

(2) Serwis Sexydate oferuje swoje usługi wyłącznie w celach prywatnych. Korzystając ze strony Sexydate Klient zobowiązuje się wykorzystywać Serwis Sexydate wyłącznie do celów prywatnych, a nie zarobkowych lub zawodowych.

(3) Do korzystania z Serwisu Sexydate niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

2. Korzystanie z Serwisu Sexydate oraz zawarcie umowy

(1) Rejestrując się Klient akceptuje niniejsze Warunki ogólne oraz oświadcza, że jest pełnoletni, tzn. że ukończył 18 lat.

(2) Umowa pomiędzy Klientem a Serwisem Sexydate zostaje zawarta jeśli klient korzysta ze strony internetowej. Umowy tej dotyczą niniejsze Ogólne Warunki.

(3) Sexydate ma prawo zablokować dostęp do serwisu, jeżeli klient   korzysta z serwisu i/lub strony internetowej naruszając przepisy prawne; naruszając jedno lub więcej praw osób trzecich lub też łamie obowiązujące obecnie obowiązki klienta.

3. Odpowiedzialność cywilna Serwisu Singles50

(1) Serwis Sexydate nie odpowiada w żaden sposób w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa za materiały i dane przekazywane i publikowane na łamach Serwisu Sexydate przez Klientów oraz za ich prawdziwość, rzetelność i autentyczność.

(2) Bezpośrednie podjęcie kontaktu pomiędzy Klientami Serwisu Sexydate następuje wyłącznie za obopólną zgodą. Serwis Sexydate nie odpowiada za zdarzenia, które mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Klientami, którzy poznali się za pośrednictwem Serwisu Sexydate.

(3) Serwis Sexydate nie odpowiada za nadużywanie przez innych danych i informacji, gdyż mimo wyraźnego zakazu Klienci mogą korzystać z Serwisu Sexydate z naruszeniem prawa. Serwis Sexydate nie odpowiada tym samym również w przypadkach, gdy informacje, które Klient sam udostępnił osobie trzeciej, wykorzystywane są przez osobę trzecią w sposób bezprawny.

(4) Sexydate nie gwarantuje, że serwis będzie działał bez zarzutu przez cały czas, tzn. że będzie nieustannie dostępny bez żadnych zakłóceń. W szczególności Sexydate nie odpowiada za usterki sprzętu technicznego ani za jakość dostępu do usług z powodu działania siły wyższej lub zdarzeń będących poza kontrolą Sexydate (np. awarii sieci komunikacyjnych).

(5) Sexydate nie odpowiada za bezprawne pozyskanie danych osobowych  klienta przez osoby trzecie, np. w formie dostępu do bazy danych przez hakerów.

4. Obowiązki Klienta

(1) Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie podane przez siebie dane. Zapewnia on, że podane przez niego dane są prawdziwe.

(2) Klient zobowiązany jest do traktowania danych innych Klientów Serwisu Sexydate w sposób poufny i nieujawniania tych danych podmiotom trzecim bez zgody osoby, której one dotyczą.

(3) Klient zapewnia, że nie będzie prowadził działalności komercyjnej za pośrednictwem Serwisu Sexydate oraz zobowiązuje się do nieprzesyłania innym Klientom Serwisu Sexydate wiadomości w celach innych niż osobista komunikacja. W szczególności Klient nie będzie reklamować ani oferować towarów lub usług. Klient zobowiązuje się ponadto do nierozsyłania tzw. „spamów” itp.

(4) Klient zobowiązuje się zwolnić Serwis Sexydate z wszelkich skutków powództw, roszczeń o odszkodowanie, strat i należności, które powstaną w związku z jego zarejestrowaniem się w Serwisie Sexydate i korzystaniem z niego. Klient zwalnia Serwis Sexydate w z wszelkiej odpowiedzialności cywilnej oraz z wszelkich zobowiązań i szkód, które mogą wyniknąć na skutek roszczeń powstałych z powodu pomówienia lub znieważenia, oraz naruszenia praw innych Klientów.

5. Prawa autorskie

(1) Wszelkie prawa do należących do Serwisu Sexydate programów, procedur, treści oprogramowania, technologii, marek, nazw handlowych, wynalazków, materiałów oraz wszelkich innych praw własności intelektualnej będących częścią Serwisu Sexydate przysługują wyłącznie Serwisowi Sexydate. Korzystanie z wszelkich programów i zawartych w nich treści, materiałów oraz marek i nazw handlowych dopuszczalne jest wyłącznie do celów wskazanych w niniejszych Warunkach ogólnych. Powielanie należących do Serwisu Sexydate programów, świadczeń, procedur, oprogramowania, technologii, marek, nazw handlowych, wynalazków oraz materiałów jest niedopuszczalne, o ile nie jest wyraźnie dozwolone przez Serwis Sexydate.

(2) Sexydate jest zarejestrowanym w wielu krajach świata znakiem towarowym spółki.